EDUCATIE IN PLEEGZORG

Het pleegzorg educatietraject is ontworpen om de kwaliteit van opvoeding, verzorging en hulpverlening na uithuisplaatsing te versterken. Het is gebaseerd op de gedachte dat een gezin, in welke samenstelling ook (eigen-, pleeg-, samengesteld-, adoptie-) voor kinderen de beste plaats is om op te groeien.

Voorzieningen en diensten voor pleegzorg zijn er voor verantwoordelijk dat elk lid van het hulpverleningsteam rondom kind en gezin, voldoende kennis heeft en competent is voor het werk. Het pleegzorg educatietraject biedt voorzieningen een mogelijkheid om uitvoering te geven aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van haar mensen.

Het traject voorziet in het voorbereiden en selecteren van pleegouders. Biedt vorming en ondersteuning en kent individuele mogelijkheden. Alle programma's, modules, opleidingen en trainingen zijn onderling verbonden en gaan uit van dezelfde uitgangspunten. Er is een sterke samenhang naar inhoud en vorm. Ervaren pleegouders en begeleiders zijn in staat het traject uit te voeren. Daardoor worden effecten van de training direct zichtbaar in de voorziening. Dat verhoogt de samenhang van het pleegzorgwerk.

Vier doelen

  1. Het versterken van de verzorgende en opvoedkundige eigenschappen van gezinnen, families en de netwerken rond een kind.

  2. Bijdragen aan het voorzien in de behoeften van kinderen en gezinnen die pleegzorg nodig hebben.

  3. Het aanbieden van een samenhangend geheel van mogelijkheden tot training, zowel in de fase van voorbereiding als tijdens de uitvoering.

  4. Het uitwisselen en doorgeven van kennis en ervaring, niet alleen tussen alle betrokkenen rondom kinderen die uit huis zijn geplaatst, ook tussen uitvoerders en universiteiten of hogescholen en door internationale contacten.